Oddział Regionalny TUL w Zgierzu z/s w Szczawinie

Prezes – Cezary Piotrowski

Działalność Oddziału Regionalnego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Zgierzu z/s w Szczawinie

Pismem z dnia 15 marca 2000 r. Bronisław Matusz, w imieniu 20-osobowej grupy inicjatywnej, zwrócił się do Zarządu Krajowego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Warszawie o powołanie Oddziału Regionalnego TUL w Zgierzu z siedzibą w Szczawinie. W dniu 18 kwietnia 2000 r. ZK TUL podjął uchwałę o powołaniu w/w placówki. Prezes ZK TUL Zofia Kaczor-Jędrzycka upoważniła OR TUL w Zgierzu do zwołania zjazdu statutowego, który wyłoni władze i przyjmie program działania na całą kadencję.

Pierwszy statutowy zjazd OR TUL w Zgierzu odbył się w dniu 17 czerwca 2000 roku w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawinie. Dokonano wyboru władz Oddziału, przyjęcie planu pracy i zatwierdzenie regulaminu pracy zarządu Oddziału. Został wybrany Zarząd OR TUL w Zgierzu w składzie:

Bronisław Matusz – prezes,

Cezary Piotrowski – wiceprezes,

Anna Tomczak – wiceprezes,

Marcin Karpiński – sekretarz,

Małgorzata Ciechanowska – skarbnik.

W Komisji Rewizyjnej znaleźli się: Jan Błaszczyk, Ewa Lewińska oraz Halina Gwis. W skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Zdzisław Rembisz i Bolesław Goździk oraz Lech Kwiecień.

Dzięki życzliwości Ireny Konsowicz, ówczesnej dyrektor szkoły w Szczawinie, Oddział TUL znalazł swą siedzibę w tej placówce. Na początku 2001 r., pomiędzy Zarządem OR TUL w Zgierzu a dyrekcją szkoły została podpisana umowa użyczenia, na podstawie której OR TUL może nieodpłatnie korzystać z pomieszczenia szkolnego o powierzchni 25 m2. Umowę zawarto na czas nieokreślony. Od tej pory na frontowej ścianie budynku szkoły, obok wejścia głównego, pośród innych wisi tablica informująca o funkcjonowaniu w tej szkole uniwersytetu ludowego o treści: „Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Zgierzu z siedzibą w Szczawinie”. Oddział zasięgiem obejmował cztery powiaty: zgierski, kutnowski, łowicki i łęczycki.

Oficjalnie i bardzo uroczyście Oddział TUL w Szczawinie rozpoczął swą działalność w dniu 20 sierpnia 2000 r., podczas odbywającego się ROL-SHOW, imprezy zorganizowanej  przez ZK TUL.

Od 2004 roku prezesem OR TUL w Zgierzu z/s w Szczawinie jest Cezary Piotrowski. Wszelkimi sprawami finansowymi OR TUL zajmuje się Małgorzata Ciechanowska, która prowadzi bieżące rozliczenia, a także sporządza roczne sprawozdania do urzędu skarbowego. Na koniec każdego okresu obrachunkowego przekazuje do ZK TUL rozliczenie finansowe w postaci bilansu i rachunku wyników.

Podczas ostatniego, VII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego OR TUL w Zgierzu, który odbył się 26 września 2019 r. w Szczawinie, Komisja Skrutacyjno-Mandatowa stwierdziła, że w obradach wzięło udział 18 uprawnionych osób, a skład władz OR TUL na ten dzień przedstawia się następująco:

Zarząd:

Cezary Piotrowski – prezes,

Małgorzata Ciechanowska – wiceprezes,

Blanka Magdalena Hauke – sekretarz,

Mirosława Brzezińska – skarbnik,

Teresa Kulesza – członkini.

Komisja Rewizyjna: Zofia Baran – przewodnicząca, Bogusława Stopczyk – członek Maria Teresa Socalska – członkini. Sąd Koleżeński tworzą: Halina Gwis jako przewodnicząca, Ewa Sadowska – członkini oraz Stanisław Wojciechowski – członek.

Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Szczawiniacy” został powołany w 2001 r., we współpracy OR TUL i Gimnazjum w Szczawinie. Inaugurujący występ zespołu „Szczawiniacy” odbył się 18 listopada 2001 r. Zespołem kierują: Urszula Cłapińska – kierownik muzyczny oraz Eulalia Rutkowska – choreograf. Zespół prezentuje przede wszystkim tańce regionu łowickiego i łęczyckiego. Występował wielokrotnie na warszawskim Święcie Chleba. „Szczawiniacy” występowali też na Festiwalach Zespołów Folklorystycznych – trzykrotnie na Łotwie, dwukrotnie na Liwie oraz na Węgrzech.

Współpraca ze środowiskiem miała również formę wspólnych działań ze Szkołą Podstawową w Białej. Przy udziale mieszkańców zostały zrealizowane następujące projekty: „Rzecz o chlebie”, „Rzecz o miodzie”, „Rzecz o serze”, „Rzecz o owocach”, „Rzecz o ziołach” i „Zagraj w zielone, czyli ekologicznie i zdrowo”. W placówce szkolnej w Białej, w ramach realizowanego programu „Odkrywamy zapomniane piękno” prowadzone były warsztaty rękodzielnicze z zakresu papieroplastyki, haftu koralikowego i krzyżykowego. Koordynatorem TUL-owskich działań w Białej była Blanka Magdalena Hauke, dyrektor szkoły w Białej i jednocześnie sekretarz Zarządu OR TUL. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Agroturystycznym Ziemi Zgierskiej OR TUL przygotował wystawę sprzętu używanego dawniej w  gospodarstwach domowych.

Ogólnopolska Sesja Wigilijna TUL „Spotkajmy się na Ziemi Zgierskiej” odbyła się w grudniu 2013 r. W programie zaplanowano: wizytę w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu, Parku Kulturowym Miasta Tkaczy i Muzeum Miasta Zgierza, Izbie Tradycji w Szkole Podstawowej w Białej. Wieczerza Wigilijna miała miejsce w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczawinie. W gronie gości byli: Elżbieta Gniazdowska, prezes ZK TUL, wójt Gminy Zgierz, prezydent Miasta Zgierza i wicestarosta Zgierski oraz działacze TUL z: Kłanina, Śremu, Wrocławia, Warszawy, Brzostowa, Skierniewic, Piotrkowa Trybunalskiego, Milicza, Sławy, Łomży, Supraśla, Marianowa, Lubiejewa, Kielc, Tarnowa, Zgorzelca, Ujazdu, Konina i Podedwórza. Łącznie z gospodarzami obecnych było ponad 100 osób. Z tej okazji życzenia nadesłali: wiceprezes Rady Ministrów Janusz Piechociński, poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski oraz Rada Gminy w Jabłoniu na Podlasiu. Uroczystą Wieczerzę Wigilijną uświetnił koncert kolęd w wykonaniu chóru szkolnego ze Szczawina i występ Zespołu Ludowego „Szczawiniacy”.

W 2016 r. wraz z jubileuszem 15 lat działalności Oddziału w programie Sesji  TUL znalazła się: wizyta na grobie Jana Pieńkowskiego, przypomnienie tradycji świątecznych, wycieczka do Łodzi do tzw. „Ziemi obiecanej” i oficjalna uroczystość jubileuszowa, którą uświetnił występ zespołu „Szczawiniacy”.

               W czasie uroczystego spotkania nastąpiło wręczenie medali „Za zasługi dla ruchu ludowego”, które otrzymali: Bronisław Matusz, Cezary Piotrowski, Teresa Kulesza i Elżbieta Świderek.

W sesji udział wzięło kierownictwo TUL z prezes Elżbietą Gniazdowską i honorową prezes Zofią Kaczor-Jedrzycką na czele oraz prezesi i działacze z Oddziałów Regionalnych TUL z: Warszawy, Kłanina, Piotrkowa Trybunalskiego, Głuchowa, Łomży, Śremu, Piły, Pruszcza Gdańskiego, Wrocławia, Milicza, Lubochni, Tarnowa, Węgierskiej Górki, Radziejowa, Tomaszowa Mazowieckiego i Szczawina. Obecni byli przedstawiciele władz Miasta Zgierza i Gminy Zgierz. Życzenia nadesłali: prezes Naczelnego Komitetu PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski.

Podsumowanie

Wszystko zaczęło się w 2000 r., kiedy to Zespół Szkolno-Gimnazjalny w  Szczawinie stał się miejscem, gdzie idea uniwersytetów ludowych przenikała proces wychowawczy placówki. W tej szkole nagrywane były audycje Radiowego Uniwersytetu Ludowego. Uczennica Olga Matusz, wieloletnia przewodnicząca Komisji Młodzieżowej ZK TUL, dziś pedagog, wskazywała rówieśnikom drogę do twórczego życia z poezją, tańcem i teatrem. Na tej podwalinie powstał Zespół Ludowy „Szczawiniacy”. Dorobek oświatowo-kulturalny organizacji został przedstawiony w pracy magisterskiej, napisanej przez Danutę Konsowicz, pt. „Monografia Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Zgierzu z siedzibą w Szczawinie”. Praca została obroniona 14 lipca 2012 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi.

Szeroka aktywność społeczna zgierskiego TUL była przedstawiana w mediach oraz we własnych artykułach publikowanych m.in. w Kwartalniku Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych „Polski Uniwersytet Ludowy. Młodzież – Kultura – Wieś”.

Za prowadzoną działalność medalami Komisji Edukacji Narodowej wyróżniono: Bronisława Matusza, Cezarego Piotrowskiego, Irenę Konsowicz, Jadwigę Kotynię-Matusz i Blankę Magdalenę Hauke.

 Na X Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w październiku 2019 r. na prezesa OR TUL w Zgierzu zs. w Szczawinie wybrano ponownie Cezarego Piotrowskiego, Mirosławę Brzezińską powołano do Głównej Komisji Rewizyjnej, a Teresę Kuleszę do Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Cezary Piotrowski, prezes Oddziału Regionalnego TUL w Zgierzu z/s w Szczawinie