Statut Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych Rzeczpospolitej Polskiej

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 Stowarzyszenie „Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych Rzeczypospolitej Polskiej” zwane w dalszych postanowieniach statutu „TUL”, jest dobrowolną samorządną organizacją i posiada osobowość prawną.

§ 2.

 1. TUL działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą zgodnie z przepisami prawa miejscowego – szczególnie w środowiskach polonijnych, współdziała z organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami zagranicznymi, także może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o podobnym założeniu programowym.
 1. Siedziba władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. TUL posiada prawo zakładania oddziałów regionalnych na zasadach określonych w dalszych postanowieniach statutu. Oddziały Regionalne TUL mają prawo występować o uzyskanie osobowości prawnej bez zgody Zarządu Krajowego TUL, na podstawie stosownej uchwały Zarządu Oddziału Regionalnego.
 3. TUL i jego jednostki terenowe mogą posiadać sztandary, używać pieczęci i odznaki organizacyjnej „Krzywula” – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw TUL może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ 2

Cel i środki działania

§ 4.

Celem TUL jest:

 1. aktywny udział w odnowie i rozwoju życia kulturalno – oświatowego i społeczno – gospodarczego kraju, a szczególnie wsi i młodzieży wiejskiej, uczestnictwo w kształtowaniu oraz umacnianiu ludowych treści i form polskiej kultury narodowej,
 2. kultywowanie i kontynuowanie tradycji i dorobku wychowawczego polskich uniwersytetów ludowych jako nowoczesnych placówek samowychowania i samokształcenia,
 3. organizowanie ruchu społeczno – kulturalnego, otwartego kształcenia i dokształcania w szczególności rolników i pracowników rolnictwa, działaczy kulturalno – oświatowych środowiska wiejskiego oraz społecznych pracowników placówek kulturalno – oświatowych, spółdzielczych, samorządowych, związkowych itp.
 4. podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 5. udział w realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej,
 6. podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów oraz dotkniętych patologiami społecznymi,
 7. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w celu wyrównania szans tych rodzin i osób,
 8. uruchomienie mechanizmów upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 9. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
 10. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami,
 11. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
 12. promocja i organizacja wolontariatu.

§ 5.

TUL realizuje swoje cele poprzez:

 1. zakładanie i prowadzenie uniwersytetów ludowych, wszechnic ludowych, szkół i placówek oświatowych kształcących, dokształcających i doskonalących rolników i pracowników rolnictwa, działaczy społeczno – kulturalnych, spółdzielczych, oświatowych oraz współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi i pozarządowymi na terenie kraju,
 2. tworzenie i rozwijanie niedzielnych i środowiskowych uniwersytetów ludowych w gminach, szkołach rolniczych i innych realizujących program TUL,
 3. udzielanie pomocy w organizowaniu, programowaniu i doskonaleniu pracy uniwersytetów ludowych prowadzonych przez organizacje młodzieżowe, społeczno – zawodowe, polityczne i pozarządowe,
 4. organizowanie kursów, szkoleń, sesji, zajęć integracyjnych, warsztatów w konkretnych środowiskach społecznych a także odczytów, pokazów, wystaw, konkursów, wycieczek krajoznawczych i edukacyjnych,
 5. prowadzenie działalności wydawniczej,
 6. współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli i administracją rządową, kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w dziedzinie sportu, oświaty, wychowania, nauki, kultury, rolnictwa, ochrony środowiska, zabytków, muzeów, twórczości artystycznej, upowszechniania wiedzy i polityki społecznej,
 7. pomoc w kształtowaniu i przygotowaniu kadry wychowawców uniwersytetów ludowych oraz działaczy społeczno – oświatowych,
 8. współpracę z organizacjami zagranicznymi o podobnych tradycjach, celach społecznych i oświatowo – kulturalnych,
 9. inicjowanie i prowadzenie działalności naukowo – badawczej i propagandowej,
 10. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie edukacji, w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i gospodarki wodnej,
 11. pozyskiwanie środków finansowych z programów Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ 3

Członkowie TUL

§ 6

 1. Członkami TUL mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem TUL.

2. Członkowie TUL dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

3. Członkiem zwyczajnym TUL może być pełnoletni obywatel polski gotowy brać udział w realizacji celów TUL przez:

1/ czynną działalność w uniwersytetach ludowych i na ich rzecz,

2/ uczestniczenie w pracach organizacyjnych TUL,

3/ korzystanie z działalności kulturalno – oświatowej TUL.

4. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą być członkami TUL i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie wszystkich władz większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

5. Do przyjmowania członków zwyczajnych uprawnione są Zarządy Oddziałów Regionalnych, na podstawie pisemnego zgłoszenia osoby ubiegającej się o przyjęcie.

6. Osoba, której odmówiono przyjęcia ma prawo odwołania się do Zarządu Krajowego TUL, w terminie 30 dni roboczych od otrzymania decyzji odmownej.

7. Każdy zwyczajny członek TUL należy do jednego z oddziałów i podlega pod względem organizacyjnym zarządowi tego oddziału.

8. Osoby prawne działają w TUL za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela.

§ 7.

Członkowie TUL maja prawo.

 1. wybierać i być wybieranym do władz TUL,
 2. uczestniczyć w zebraniach TUL z głosem decydującym,
 3. korzystać z pierwszeństwa w uczestniczeniu we wszystkich przedsięwzięciach TUL oraz pomocy w samokształceniu,
 4. proponować i inicjować wszelkie nowe treści i formy działalności merytorycznej i organizacyjnej TUL, zgodnie z jego celami, odpowiednio do potrzeb społecznych i własnych możliwości,
 5. nosić odznakę TUL.

§ 8.

Członkowie TUL maja obowiązek:

1. aktywnie współdziałać z TUL w podejmowaniu i realizacji wszystkich form działalności uniwersytetów ludowych i innych przedsięwzięć TUL,

2. dbać o dobre imię i autorytet TUL w społeczeństwie,

3. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz TUL,

4. regularnie opłacać składki członkowskie.


§
9.

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. wystąpienia z TUL,
 2. wykluczenia za nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę TUL,
 3. skreślenia z listy członków, dokonanego przez Zarząd Oddziału Regionalnego z powodu nieopłacania składek ponad okres jednego roku, po uprzednim upomnieniu,
 4. śmierci członka,
 5. rozwiązania TUL.

§ 10.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna wspierająca działalność TUL – na podstawie złożonej deklaracji we właściwym Oddziale Regionalnym oraz jej przyjęciu przez Zarząd Oddziału.

Członek wspierający TUL posiada prawo:

* uczestniczyć w posiedzeniach organów statutowych TUL z głosem doradczym,

* korzystać z prawem pierwszeństwa w uczestnictwie we wszystkich formach działalności TUL,

* nosić odznakę TUL

Członek wspierający TUL powinien:

* przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

* regularnie opłacać składki członkowskie

2. Członkami honorowymi TUL mogą być osoby fizyczne, które w sposób szczególny i wybitny przyczyniły się do upowszechniania idei TUL i realizacji jego celów.

3. Godność honorowego prezesa TUL Zarządu Krajowego i Oddziału Regionalnego oraz członka honorowego nadaje Zjazd Krajowy TUL, na wniosek Zarządu Krajowego.

4. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.

5. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

ROZDZIAŁ 4

Struktura organizacyjna TUL

§ 11

Organizacja TUL obejmuje:

 1. władze naczelne TUL,
 2. oddziały regionalne,
 3. koła.

§ 12

 1. Kadencja wszystkich władz TUL trwa 4 lata.
 2. Uchwały władz naczelnych i terenowych TUL zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeśli statut nie przewiduje innych zasad. Głosowanie odbywa się jawnie, jednakże na wniosek zwykłej większości uczestników zebrania lub posiedzenia głosowanie odbywa się tajnie.
 3. W razie ustąpienia lub odwołania członka władz naczelnych i terenowych TUL, władze te mogą dokooptować nowego członka, z tym że liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczy członków pochodzących z wyboru.
 4. Wybory do władz wszystkich szczebli TUL odbywają się w sposób tajny. Na żądanie zwykłej większości uprawnionych do głosowania wybory przeprowadza się w sposób jawny.

ROZDZIAŁ 5

Naczelne władze TUL

§ 13

Naczelnymi władzami TUL są:

1. Zjazd Krajowy Delegatów,

2. Zarząd Krajowy,

3. Główna Komisja Rewizyjna,

4. Główny Sąd Koleżeński.

Zjazd Delegatów TUL

§ 14

 1. Najwyższą władzą TUL jest Zjazd Krajowy Delegatów zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Zjazd Krajowy Delegatów i regionalny (zwyczajny lub nadzwyczajny) jest władny do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy +1 delegatów (członków), w pierwszym terminie, a w drugim terminie, bez względu na ilość obecnych.

§ 15

Do zakresu uprawnień Zjazdu Krajowego Delegatów TUL należy:

 1. uchwalanie programu i generalnych kierunków oraz ocena działalności TUL,
 2. ocena działalności Zarządu Krajowego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego w okresie sprawozdawczym,
 3. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu Krajowego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie odpowiednich uchwał,
 4. podejmowanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie udzielania absolutorium dla ustępującego Zarządu Krajowego,
 5. uchwalanie statutu oraz zmian w statucie TUL,
 6. wybieranie Prezesa Zarządu Krajowego TUL, Zarządu Krajowego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 7. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów na Zjazd i podejmowanie uchwał w sprawie tych wniosków,
 8. podejmowanie uchwał odnośnie rozwiązania TUL.

§ 16.

1. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Delegatów jest zwoływany na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków TUL, lub 1/3 zarządów oddziałów regionalnych, na postawie uchwały Zarządu Krajowego podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej i powinien się odbyć w ciągu 4 miesięcy od daty powzięcia uchwały.

 1. O terminie Zjazdu (zwyczajnego i nadzwyczajnego) Zarząd Krajowy powiadamia Zarządy Oddziałów Regionalnych oraz delegatów co najmniej na jeden miesiąc przed zwołaniem Zjazdu, a w wyjątkowych przypadkach ? co najmniej na 14 dni przed Zjazdem, podając jednocześnie porządek obrad.

§ 17.

1. W Zjeździe Krajowym Delegatów udział biorą:

1/ z głosem decydującym – delegaci wybrani przez Zjazdy oddziałów regionalnych,

2/ z głosem doradczym -członkowie ustępujących naczelnych władz TUL oraz osoby zaproszone.

2. Tryb wybierania delegatów na Zjazd Krajowy ustala w formie regulaminu Zarząd Krajowy TUL proporcjonalnie do liczby członków oddziału regionalnego.

3. Mandat Delegata na Zjazd Krajowy wygasa z upływem kadencji.

Zarząd Krajowy TUL

§ 18.

 1. Zarząd Krajowy składa się z 9 członków.
 2. Posiedzenia Zarządu Krajowego odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej, niż co pół roku.
 3. Zarząd Krajowy kieruje całością działalności TUL, a w szczególności:

1/ realizuje uchwały Zjazdu Krajowego Delegatów,

2/ uchwala budżet TUL oraz czuwa nad jego prawidłową realizacją,

3/ powołuje Radę Przyjaciół, a także inne stałe lub doraźne rady w tym Krajową Komisję Humanistycznych Inicjatyw Edukacyjnych, Krajową Komisję Młodzieżową i inne w miarę potrzeb oraz określa zasady i zakres ich działania. Dotyczy to również oddziałów regionalnych.

4/ wybiera spośród członków Zarządu Krajowego jego prezydium,

5/ udziela pomocy organizacyjno ? technicznej oddziałom regionalnym,

6/ współpracuje z właściwymi urzędami centralnymi dla zapewnienia TUL niezbędnych środków do prowadzenia statutowej działalności,

7/ rozpatruje odwołania od uchwał prezydium Zarządu Krajowego,

8/ zawiesza uchwały zjazdów oddziałów regionalnych oraz uchyla uchwały zarządów oddziałów regionalnych, jeżeli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu lub uchwałami władz TUL,

9/ zwołuje zwyczajne i nadzwyczajne Zjazdy TUL,

10/ rozporządza majątkiem TUL,

11/ ustala składki członkowskie,

12/ rejestruje odwołania od uchwał zarządów oddziałów regionalnych,

13/ podejmuje uchwały w sprawach TUL, nie należące do właściwości innych władz,

14/ rozpatruje i zatwierdza wnioski prezydium Zarządu Krajowego o nadanie oddziałom regionalnym TUL osobowości prawnej.

 1. Zarząd Krajowy może upoważniać prezydium Zarządu Krajowego do podejmowania uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem TUL, a prezydia Zarządów Oddziałów Regionalnych ? do podejmowania uchwał w sprawie rozporządzania swym majątkiem ruchomym.

§ 19.

Na wniosek Prezesa wybranego przez Zjazd Delegatów, Zarząd Krajowy wybiera ze swego grona prezydium w tym dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

§ 20.

 1. Prezydium Zarządu Krajowego działa zgodnie z wytycznymi Zarządu Krajowego, a w szczególności:

1/ wykonuje uchwały Zjazdu Krajowego Delegatów i Zarządu Krajowego,

2/ kieruje całokształtem prac TUL,

3/ opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi Krajowemu plany pracy, projekty budżetu oraz roczne sprawozdania finansowe,

4/ powołuje i rozwiązuje oddziały regionalne,

5/ sprawuje zwykły zarząd nad majątkiem TUL,

6/ reprezentuje TUL na zewnątrz,

7/ powołuje i odwołuje ? na wniosek zarządów właściwych oddziałów regionalnych – kierowników internatowych uniwersytetów ludowych.

 1. Uchwały Prezydium Zarządu Krajowego wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Krajowego.
 2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Krajowego odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§ 21.

Organizację i tryb pracy Prezydium Zarządu Krajowego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Krajowy.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 22.

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności TUL. Jest ona wybierana w głosowaniu tajnym przez Zjazd Krajowy Delegatów w składzie 3 członków. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 2. Głowna Komisja Rewizyjna kontroluje co najmniej raz w roku całokształt działalności, a w szczególności gospodarkę finansową i majątkową władz TUL pod względem celowości i zgodności z przepisami i składa sprawozdanie na Zjeździe Krajowym Delegatów i stawia wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu.
 3. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej są zwoływane przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami innych władz TUL, mają jednak prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Krajowego z głosem doradczym, a przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ? w posiedzeniach Prezydium Zarządu Krajowego.
 5. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu.

Główny Sąd Koleżeński

§ 23

 1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 3 członków i rozpatruje odwołania od orzeczeń regionalnych sądów koleżeńskich. W skład Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Krajowego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
 2. Organizację i funkcjonowanie sądów koleżeńskich (głównego i regionalnych) określa regulamin uchwalony przez Główny Sąd Koleżeński.

ROZDZIAŁ 6

Oddziały Regionalne

§ 24

1. Do powołania oddziału regionalnego wymagana jest liczba co najmniej 15 członków zwyczajnych.

2. Władzami oddziału regionalnego są:

1/ Zjazd Oddziału Regionalnego,

2/ Zarząd Oddziału Regionalnego,

3/ Regionalna Komisja Rewizyjna,

4/ Regionalny Sąd Koleżeński.

Zjazd Oddziału Regionalnego

§ 25

1. Najwyższą władzą TUL na terenie oddziału regionalnego jest Zjazd Oddziału Regionalnego. Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. Do zakresu uprawnień Zjazdu Oddziału Regionalnego należy :

1/ rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu Oddziału Regionalnego i Regionalnej Komisji Rewizyjnej, oraz podejmowanie w związku z tym odpowiednich uchwał,

2/ podejmowanie na wniosek Regionalnej Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie udzielania absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału Regionalnego,

3/ rozpatrywanie wniosków zgłaszanych na Zjazd przez członków i podejmowanie uchwał w sprawach tych wniosków,

4/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Regionalnego,

5/ wybieranie Prezesa Oddziału Regionalnego, Zarządu Oddziału Regionalnego, Regionalnej Komisji Rewizyjnej, Regionalnego Sądu koleżeńskiego oraz delegatów na Zjazd Krajowy TUL.

§ 26

 1. O zwołaniu zwyczajnego Zjazdu Oddziału Regionalnego Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem, podając jednocześnie projekt porządku obrad Zjazdu.
 2. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału regionalnego jest zwoływany na podstawie uchwały Zarządu Krajowego, Zarządu Oddziału Regionalnego, Regionalnej Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/3 liczby członków Oddziału Regionalnego, najpóźniej w terminie 4 tygodni od powzięcia uchwały o zwołaniu nadzwyczajnego Zjazdu.
 3. W Zjeździe Oddziału Regionalnego biorą udział;

1/ z głosem decydującym ? członkowie Oddziału Regionalnego,

2/ z głosem doradczym ? osoby zaproszone.

4. W przypadku jeżeli liczba członków Oddziału Regionalnego przekracza liczbę 100 ? zjazd może być zastąpiony przez zjazd delegatów. Delegaci są wybierani w kołach według zasady:

powyżej 100 ? 200 członków ? 1 delegat na 2 członków

powyżej 200 -300 członków ? 1 delegat na 3 członków

powyżej 300 członków ? 1 delegat na 4 członków.

Zarząd Oddziału Regionalnego

§ 27.

 1. Zarząd Oddziału Regionalnego składa się z 5 ? 12 członków.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału Regionalnego odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 3. Zarząd Oddziału Regionalnego kieruje całością działalności TUL na terenie regionu, a w szczególności:

1/ realizuje uchwały i wytyczne władz naczelnych TUL

2/ sprawuje nadzór nad wykonaniem uchwał Zjazdu Oddziału Regionalnego,

3/ ocenia działalność poszczególnych uniwersytetów ludowych i innych form działalności TUL, podejmuje w tym zakresie odpowiednie uchwały,

4/ zatwierdza plan pracy prezydium, budżet i roczne sprawozdania finansowe Oddziału Regionalnego,

5/ rozpatruje odwołania od uchwał Prezydium Zarządu Oddziału Regionalnego,

6/ zwołuje Zjazdy Oddziałów Regionalnych,

7/ podejmuje uchwały w sprawach nie zastrzeżonych do zakresu uprawnień innych władz TUL.

§ 28.

 1. Zarząd Oddziału Regionalnego, któremu przewodniczy wybrany przez Zjazd Prezes, wybiera ze swego grona prezydium. Prezydium ze swego grona na wniosek prezesa wybiera 4 ? 7 członków, 1 -2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 2. Organizację i tryb pracy prezydium Zarządu Oddziału Regionalnego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Oddziału Regionalnego.

§ 29.

 1. Prezydium Zarządu Oddziału Regionalnego działa zgodnie z wytycznymi Zarządu Oddziału, a w szczególności:

1/ wykonuje uchwały Zjazdu Oddziału Regionalnego,

2/ organizuje uniwersytety i wszechnice na terenie województwa oraz ocenia ich działalność.

3/ udziela odpowiedniej pomocy uniwersytetom i wszechnicom ludowym w realizacji ich zadań,

4/ organizuje inne formy działalności TUL (kursy, odczyty, pokazy, wystawy, konkursy, wycieczki),

5/ zarządza środkami majątkowymi i pieniężnymi przekazanymi przez Zarząd Krajowy do dyspozycji Zarządu Oddziału Regionalnego, z wyjątkiem nieruchomości,

6/ reprezentuje TUL na terenie regionu,

7/ powołuje i rozwiązuje koła TUL, stacjonarne i środowiskowe uniwersytety ludowe.

Posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału Regionalnego zwoływane są w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż 3 razy w roku.

Regionalna Komisja Rewizyjna

§ 30.

 1. Regionalna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Oddziału Regionalnego TUL. Regionalna Komisja Rewizyjna jest wybierana w głosowaniu tajnym przez Zjazd Oddziału Regionalnego na okres 4 lat, w składzie 3 członków. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 2. Regionalna Komisja Rewizyjna;

1/ kontroluje co najmniej raz w roku całość działalności, a w szczególności gospodarkę finansową i majątkową TUL na terenie oddziału regionalnego, pod względem celowości i zgodności z przepisami,

2/ składa sprawozdanie na Zjeździe Oddziału Regionalnego i wnioski w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Regionalnego.

3. Regionalna Komisja Rewizyjna informuje o wynikach przeprowadzonych kontroli Zarząd Krajowy i Główną Komisję Rewizyjną.

 1. postanowienia § 22 ust. 4 i 5 mają odpowiednie zastosowanie do Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

Regionalny Sąd Koleżeński

§ 31.

 1. Regionalny Sąd Koleżeński rozpatruje wnioski o ukaranie członków z powodu nieprzestrzegania postanowień statutowych, regulaminów i uchwał władz TUL oraz rozstrzyga spory między członkami, powstałe na tle ich działalności w TUL.
 2. Regionalny Sąd Koleżeński ma prawo orzekania następujących kar:

1/ upomnienie,

2/ zawieszenie w prawach członka na okres od 6 miesięcy do 2 lat,

3/ wykluczenie.

3. Od orzeczenia Regionalnego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

4. Regionalny Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.

5. Regionalny Sąd Koleżeński wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

6. Regionalny Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu, o którym mowa w § 23 ust. 2.

ROZDZIAŁ 7

Koła

§ 32.

1. Koła mogą być powoływane w gminach, osiedlach, instytucjach oświatowych i kulturalnych oraz w innych grupach społecznych na podstawie uchwały oddziału regionalnego określającej siedzibę, obszar, zakres oraz formy ich działalności.

2. Do powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej 5 członków zwyczajnych TUL.

3. Władzami Koła są:

1/ walne zebranie członków Koła, w którym uczestniczą z głosem stanowiącym wszyscy zwyczajni członkowie Koła,

2/ Zarząd Koła.

4. Do zakresu uprawnień walnego zebrania Koła należy:

1/ ustalanie kierunków i form działalności Koła,

2/ wybieranie Zarządu Koła w liczbie odpowiadającej jego potrzebom, co najmniej 3 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza. Posiedzenia Zarządu Koła powinny odbywać się co najmniej raz na dwa miesiące.

3/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Koła oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,

4/ wybór delegatów na Zjazd Oddziału Regionalnego ? wg zasad określonych w

§ 26 ust.4.

5. Do zakresu uprawnień Zarządu Koła należy:

1/ kierowanie bieżącą działalnością Koła,

2/ reprezentowanie Koła na terenie swego działania,

3/ składanie sprawozdań z działalności przed walnym zebraniem Koła oraz Oddziałem Regionalnym,

4/ inspirowanie organizacji nowych uniwersytetów ludowych oraz udzielanie pomocy działającym uniwersytetom ludowym na terenie danego Koła.

6. Postanowienia § 26 ust. 1 stosuje się odpowiednio do Kół.

 1. Na wniosek Zarządu Oddziału Regionalnego, Regionalnej Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/3 członków Koła – Zarząd Koła zwołuje najpóźniej w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania wniosku nadzwyczajne zebranie członków Koła.

ROZDZIAŁ 8

Majątek i fundusze TUL

§ 33.

1. Majątek TUL stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Właścicielem całego majątku jest TUL jako osoba prawna.

3. Fundusze TUL stanowią:

1/ składki członkowskie,

2/ wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,

3/ dotacje, darowizny i zapisy.

4. TUL i jego Oddziały Regionalne posiadające osobowość prawną mogą prowadzić działalność gospodarczą jako samoistny podmiot gospodarczy bądź w formie udziału w innych podmiotach gospodarczych według zasad określonych w obowiązujących przepisach. Dochód z działalności gospodarczej TUL służy dla realizacji zadań statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Oddziały regionalne nie posiadające osobowości prawnej mogą prowadzić działalność gospodarczą za zgodą Zarządu Krajowego.

5. Zarządcą majątkiem TUL jest Zarząd Krajowy i Zarządy Regionalne, które posiadają osobowość prawną. Nabycie, zbycie i obciążanie składników majątkowych TUL wymaga uchwały Zarządu Krajowego, a w odniesieniu do Zarządów Regionalnych posiadających osobowość prawną Zarządu tych oddziałów.

 1. Zasady gospodarki finansowej TUL jako całości określa Zarząd Krajowy oraz Zarządy Regionalne posiadające osobowość prawną ? w zakresie dotyczącym ich działalności.

§ 34.

Do zawierania umów, zaciągania zobowiązań majątkowych TUL oraz udzielania pełnomocnictw są upoważnieni jednoosobowo:

 • Prezes, Wiceprezesi i Sekretarz Zarządu Krajowego TUL, w dowolnym układzie,
 • Prezes i Sekretarz Zarządu Regionalnego posiadającego osobowość prawną albo inny uprawniony członek Zarządu Regionalnego.

Postanowienia końcowe

§ 35.

 1. Uchwały Zjazdu Krajowego Delegatów w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania TUL wymagają 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
 2. W razie rozwiązania TUL Zjazd Krajowy podejmie uchwałę o przeznaczeniu posiadanego majątku.
 3. W przypadku rozwiązania oddziału regionalnego TUL ? posiadającego osobowość prawna ? jego majątek przechodzi na własność TUL.